Średnia pensja brutto w Polsce wg. GUS: 3 404,00 zł
Średnia pensja brutto w serwisie JakaPensja.pl: 4 825,00 zł
Liczba wycenionych/wszystkich ofert w bazie: 34 / 180891

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

oraz korzystania z zasobów serwisu www.JakaPensja.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin korzystania z serwisu JakaPensja.pl, zwany dalej Regulaminem, określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) przez administratora oraz korzystania z serwisu internetowego JakaPensja.pl, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

§ 2 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
 2. informacja handlowa - każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach,z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;
 3. system teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 73, poz. 852, z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 1802 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 74, poz. 676);
 4. świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;
 5. środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
 6. usługodawca – adres e-mail biuro@JakaPensja.pl;
 7. użytkownik / usługobiorca - osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
 8. Serwis – portal internetowy www.JakaPensja.pl;
 9. Usługa - usługi świadczone na rzecz usługobiorcy przez usługodawcę, odpłatnie lub nieodpłatnie, związane z funkcjonowaniem Serwisu;
 10. Konto - dostępną dla usługobiorcy po prawidłowym zalogowaniu się część Serwisu pozwalającą na gromadzenie i modyfikację jego danych osobowych oraz innych danych, a także zawierającą informację o rodzaju konta oraz terminie jego ważności, metodach płatności.
 11. Ogłoszenie – prostą informacja prasowa, skierowaną do ogółu lub poszczególnych osób, będącą zaproszeniem do rokowań w sprawie zawarcia umowy o pracę.
 12. Zamawiając usługę, usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami jej świadczenia przez usługodawcę oraz Regulaminem, oraz oświadcza, że akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.
 13. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.
 14. Usługobiorca jest związany postanowieniami Regulaminu, które zostały mu udostępnione.
 15. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

§ 3

 1. Usługi świadczone przez usługodawcę polegają na udostępnianiu drogą elektroniczną w całości lub części zasobów Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Usługodawca może świadczyć usługi odpłatnie lub nieodpłatnie.
 3. Usługą bezpłatną jest rejestracja w Serwisie, subskrypcja biuletynu (subskrypcjaa) oraz dostęp do określonych przez usługodawcę treści Serwisu. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych bezpłatnych usług.

§ 4

 1. Serwis Jakapensja.pl jest platformą gromadzącą dodawane przez użytkowników Serwisu linki do ogłoszeń (ofert pracy) oraz pozwalającą na ocenę potencjalnych wynagrodzeń dla tych ogłoszeń. Każdy link do ogłoszenia dodanego w Serwisie, zanim zostanie udostępniony, musi zostać zaakceptowany przez usługodawcę.
 2. Serwis nie pobiera żadnych informacji lub danych o ogłoszeniach z innych baz danych.
 3. Użytkownik odsyłany jest do właściwych baz danych z zamieszczonymi ogłoszeniami poprzez dodane i udostępnione w Serwisie linki, które odsyłają do właściwych stron internetowych, na których zamieszczone są ogłoszenia.
 4. Podstawą prawną do umieszczenia linku w Serwisie jest art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie baz danych, zgodnie z którym producent bazy danych udostępnionej publiczne w jakikolwiek sposób, nie może zabronić użytkownikowi korzystającemu zgodnie z prawem z takiej bazy danych, pobierania lub wtórnego wykorzystania w jakimkolwiek celu nieistotnej, co do jakości lub ilości części jej zawartości.
 5. Serwis JakaPensja.pl zastrzega sobie prawo do usuwania linków dodanych przez Użytkowników, które nie mieszczą się w tematyce serwisu lub odsyłają do stron Internetowych w celach marketingowych lub zarobkowych.

§ 5

 1. Ocena ofert pracy (ocena) przez użytkownika dozwolona jest jedynie w zdefiniowanym okresie maksymalnym od dodania oferty i dotyczy jedynie wysokości szacowanego wynagrodzenia.
 2. Wszyscy użytkownicy mogą ocenić oferty pracy, w zakresie o jakim mowa w ust. 1.
 3. Serwis JakaPensja.pl zastrzega sobie prawo do usuwania wstawionych ocen, bez podania uzasadnienia.
 4. Usługobiorca zastrzega sobie możliwość dodania wysokości wynagrodzenia bezpośrednio przez ogłoszeniodawcę, wówczas ogłoszenie takie nie będzie podlegać ocenie przez użytkowników. Będzie to wówczas ogłoszenie o ustalonej wysokości wynagrodzenia.
 5. Wyliczone średnie pensje dla dodanych ofert są jedynie wynikiem opinii usługobiorców Serwisu i nie muszą reprezentować rzeczywistych pensji oferowanych przez ogłoszeniodawców.
 6. Usługodawca nie ma obowiązku sprawdzania ważności ogłoszeń, do których prowadzą linki umieszczane w Serwisie, jak również innych informacji zawartych w tych ogłoszeniach.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność czy kompletność informacji zawartych na stronach internetowych, do których prowadzą linki.

§ 6 Rejestracja Konta i dane osobowe

 1. Usługodawca może udostępnić usługobiorcy możliwość założenia konta w Serwisie. W przypadku udostępnienia takiej usługi, poniższe postanowienia mają odpowiednie zastosowanie.
 2. Poprzez zarejestrowanie Konta oraz złożenie oświadczenia woli o zapoznaniu się z Regulaminem, które następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w systemie teleinformatycznym będącym częścią Serwisu, usługobiorca składa oświadczenie woli, że wyraża zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 3. Poprzez złożenie oświadczenia woli o zapoznaniu się z Regulaminem poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w systemie teleinformatycznym, który jest częścią Serwisu, usługobiorca składa oświadczenie woli, że wyraża zgodę na:
 1. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych usługobiorcy przez usługodawcę w zakresie niezbędnym do świadczenie usług poprzez Serwis,
 1. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych usługobiorcy przez usługodawcę w celach marketingowych i statystycznych,
 2. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych usługobiorcy w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę,
 1. Podczas rejestracji Konta w Serwisie usługobiorca podaje następujące dane osobowe:
 1. adres elektroniczny
 2. imię i nazwisko
 3. dodatkowe dane o charakterze demograficznym.
 1. Usługodawca, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe usługobiorców. Podane przez usługobiorcę dane osobowe mogą być przetwarzane dla celów określonych w ust. 2 jedynie przez usługodawcę i podmioty przez niego upoważnione na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm) oraz Regulaminu.
 1. Usługodawca nie zbiera i nie przetwarza danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.
 2. Usługobiorca ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania.
 3. Usługobiorcy będącemu osobą fizyczną przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:
 4. uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje, oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna - jej miejsca zamieszkania oraz imienia i nazwiska,
 5. uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze,
 6. uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,
 7. uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie tajemnicy państwowej, służbowej lub zawodowej,
 8. uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,
 9. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
 10. wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację,
 11. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych,
 12. wniesienia do administratora danych żądania ponownego, indywidualnego rozpatrzenia sprawy rozstrzygniętej z naruszeniem art. 26a ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. 
 13. W rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych oraz postanowieniami Regulaminu przepisom o ochronie danych osobowych nie podlegają inne osoby niż osoby fizyczne, tj. spółki prawa handlowego, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi oraz osoby prawne.
 14. Podanie danych osobowych przez usługobiorcę jest całkowicie dobrowolne. Dane nie podlegają weryfikacji, jednakże usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług bez podania przez usługobiorcę określonych danych (dotyczyć to może np. adresu elektronicznego). O każdorazowej konieczności podania tych danych usługobiorca zostanie powiadomiony.
 15. Usługobiorca wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez usługodawcę następujących danych technicznych i technologicznych:
 1. adres IP,
 1. wywołany adres internetowy (url),
 2. adres internetowy, z którego usługobiorca przeszedł na stronę Serwisu,
 3. rodzaj przeglądarki, z jakiej usługobiorca korzysta,
 4. innych informacji transmitowanych protokołem http.
 1. Usługobiorca wyraża zgodę na przechowywanie przez usługodawcę na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez usługodawcę. Pliki te nie gromadzą danych osobowych, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych (np. wirusów lub tzw. Trojanów), nie ingerują w integralność systemu informatycznego bądź danych usługobiorcy, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez usługobiorcę.
 1. Usługodawca prowadzi zbiór danych osobowych usługobiorców. Zbiór danych został zarejestrowany u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 2. Usługobiorca po zarejestrowaniu Konta otrzymuje za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego adres elektroniczny dane do logowania, na które składa się login oraz wcześniej wpisane przez usługobiorcę hasło. Usługodawca nie przetwarza w swoim systemie hasła wpisanego przez usługobiorcę. W razie utraty hasła, dla usługobiorcy może być wygenerowane automatycznie nowe hasło.
 3. Udostępnianie hasła dostępu przez usługobiorcę osobom trzecim jest zabronione. W przypadku stwierdzenia przez system udostępnienia hasła dostępu osobom trzecim, usługobiorca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy i zablokowania konta.
 4. W celu zarejestrowania się i założenia Konta usługobiorca powinien:
 1. wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie internetowej Serwisu;
 1. wypełnić wszystkie pola formularza oznaczone gwiazdką jako obowiązkowe;
 2. dane wpisane do formularza powinny dotyczyć usługobiorcy, który zamawia usługę i być zgodne z prawdą;
 3. poprawnie wypełniony wniosek rejestracyjny i zaakceptowany przez usługobiorcę zapiany zostaje w systemie teleinformatycznym Serwisu
 4. na wskazany we wniosku rejestracyjnym adres elektroniczny system wysyła potwierdzenie rejestracji konta w Serwisie, z prośba o zweryfikowanie danych i zakończenie rejestracji;
 5. brak poprawnej weryfikacji danych, w tym adresu elektronicznego skutkuje usunięciem wprowadzonych danych do bazy po 14 dniach od daty ich zarejestrowania;
 6. po zakończeniu procesu rejestracji usługobiorca otrzymuje dostęp do wybranego rodzaju konta oraz ewentualną informację określającą zasady uiszczenia opłaty, w przypadku usług odpłatnych;
 7. w przypadku usług odpłatnych aktywacja konta usług płatnych jest dokonywana niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia o uznaniu rachunku bankowego;
 1. usługobiorca ma prawo do skorygowania wpisanych przez siebie danych. W celu skorygowania błędnych informacji podanych we wniosku rejestracyjnym i formularzu usługobiorca powinien zalogować się w Serwisie, gdzie ma możliwość edytowania wszystkich danych. Po dokonaniu zmian świadczeniobiorca zatwierdza je;

§ 7 Usługa newsletter

 1. Usługą świadczoną za pośrednictwem poczty elektronicznej jest wysyłanie zamówionego biuletynu informacyjnego tzw. „newslettera" na podany przez usługobiorcę adres elektroniczny.
 2. Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie od usługodawcy informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany przez niego adres elektroniczny.
 3. Usługa wysyłania newslettera jest świadczona bezpłatnie i dostępną dla każdego usługobiorcy Serwisu.
 4. „Newsletter" jest przesyłany do usługobiorców zgodnie z częstotliwością wybraną przez usługodawcę, przy czym w każdym tygodniu wysyłany co najmniej 1 a najwyżej 7 newsletterów.
 5. Zamówienie usługi „newsletter" następuje poprzez pozostawienie przez usługobiorcę swojego adresu elektronicznego w Serwisie.
 6. Zamówienie „newslettera" jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przyjęcie dodatkowych wiadomości wysyłanych na adres elektroniczny, zawierających oferty handlowe usługodawcy i jego partnerów oraz informacje o organizowanych przez nich promocjach.
 7. Cofnięcie przez usługobiorcę zgody na otrzymywanie treści informacyjnych i reklamowych wymienionych w punkcie poprzedzającym uprawnia usługodawcę do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usługi „newsletter" na rzecz tego usługobiorcy.
 8. Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

§ 8 Informacje techniczne

 1. Podczas rejestracji i korzystania z Serwisu niezbędnym wymogiem jest, by przeglądarka internetowa usługobiorcy akceptowała pliki typu cookie. Pliki typu cookie, to informacja zapisywana przez serwer Serwisu na komputerze usługobiorcy, który może po zapisaniu takiego pliku odczytać go przy każdorazowym połączeniu się z konkretnego komputera.
 2. Do korzystania z usług wymagane jest poprawnie skonfigurowanie przeglądarki internetowej, Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.0. lub Firefox w wersji nie niższej niż 2.0.
 3. Majątkowe prawa autorskie do elementów graficznych lub innych utworów w rozumieniu prawa autorskiego umieszczonych w Serwisie, stanowią własność usługodawcy lub osób trzecich, podlegają one ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006 nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

§ 9 Ograniczenia odpowiedzialności

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Serwisu jak również z zaprzestania świadczenia usług drogą elektroniczną wskutek zdarzeń będących skutkiem siły wyższej.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu, w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania serwisu.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zamieszczonych na stronach Serwisu.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe poniesione przez usługobiorcę wskutek korzystania z usług, chyba że zostały wyrządzone umyślnie przez usługodawcę lub Regulamin stanowi odmiennie.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo umieszczania w dowolnej części serwisu treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na Serwisie oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.
 6. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia przez usługobiorcę jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych, usługobiorca może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 10 Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres elektroniczny biuro@jakapensja.pl
 2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 14 dni kalendarzowych.
 3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres elektroniczny usługobiorcy.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Serwisu i stanowi integralną część zawieranej z usługobiorcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin może ulec zmianie.
 3. O treści zmian Regulaminu usługobiorca zostanie powiadomiony w formie elektronicznej. Jeżeli w terminie tygodniowym od dnia powiadomienia o zmianie regulaminu usługobiorca nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że zmiany zostały przez niego przyjęte. Wypowiedzenie warunków umowy następuje poprzez zawiadomienie usługodawcy o wypowiedzeniu warunków umowy, na podany w powiadomieniu adres elektroniczny. Jednocześnie usługobiorca zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia wypowiedzenia umowy, w terminie 14 dni od powiadomienia o wypowiedzeniu w formie elektronicznej. 
 4. Usługodawca ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy w przypadku:
 1. naruszenia przez usługobiorcę postanowień Regulaminu jak i powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 1. udostępnianie hasła dostępu do Konta osobom trzecim
 1. W przypadku opisanym w ust. 4, usługobiorca zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas świadczenia usługi. W przypadku udzielenia rabatu usługobiorca zobowiązany jest do zwrotu uiszczonej kwoty udzielonego rabatu.
 1. W przypadku opisanym w ust. 4, usługobiorca może dochodzić także naprawienia powstałych szkód na zasadach ogólnych.
 2. Usługobiorca zastrzega sobie prawo do odstępstwa od postanowień Regulaminu jedynie na korzyść usługobiorcy.

 3. Usługobiorca może w każdej złożyć wypowiedzenie umowy w przypadku świadczenia usług bezpłatnych. W przypadku świadczenia usług płatnych, wypowiedzenie umowy następuje z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego dla określonej usługi, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy w kontakt przez
formularz kontaktowy.

Znajdź pracę
Czy informacja o pensjach jest wiarygodna? Jak to działa? Zawody w Polsce

Grafik

Średnia pensja
Minimalna pensja
Maksymalna pensja
4 250,00 zł
4 250,00 zł
4 250,00 zł
Oferty pracy dla Ciebie
Ile chciałbyś zarabiać zł brutto
W jakim województwie
W jakiej branży
Jak często oferty?
Podaj swój e-mail
Subsktybuj
Porady dla szukających pracy

Jak skutecznie szukać pracy w internecie?

Poszukiwanie pracy w dużej mierze odbywa się dziś w internecie, jednak samo przeglądanie ofert w portalach pracy to tylko początek. Jak zatem skutecznie szukać pracy w globalnej sieci?

Największe błędy popełniane przez poszukujących pracy

Każdy z nas popełnia błędy: mniejsze lub większe, niosące mniej lub bardziej znaczące konsekwencje. Także podczas poszukiwania pracy. Jakie są zatem te największe pomyłki w trakcie poszukiwań pracy?
Copyright ® 2008-2019 JakaPensja.pl
Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.